Norges største e-læringsportal innen merkantile fag

 
Kjetil Sander

Kjetil Sander, Ansvarlig redaktør

«Kunnskap er makt» og «ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på.» Derfor har jeg samlet samle all faglitteraturen du trenger på ett sted, slik at du raskt og enkelt skal finne den kunnskapen du er på utkikk etter.

De første 5 artiklene kan du lese gratis. Deretter må du betale kr. 129.- for 1 år ubegrenset tilgang til alle våre drøye 2.000 fagartikler på høyskole/universitetsnivå.

Siste artiklerArtikkelserier
Rammeverk for den strategiske analysenEn bedrift sin fremtid påvirkes av en rekke faktorer. Det er derfor nødvendig å se på de strategiske omgivelsene en bedrift befinner seg i
TotalkapitalmetodenTotalkapitalmetoden er den mest brukte fundamentale verdsettelsesmetoden blant analytikere. Metoden neddiskonterer de fremtidige kontantstrømmene som er tilgjengelig til alle inve...
Fundamental verdsettelseEn fundamental verdsettelse bygger på en analyse av underliggende forhold i virksomheten. Disse klargjøres gjennom strategisk regnskapsanalyse sammensatt av en strategisk analyse...
EgenkapitalmetodenEgenkapitalmetoden har samme oppbygning som totalkapitalmetoden, men tar ulikt hensyn ved behandling av gjeld. For å finne FCFE må netto finansinntekter og finanskostnader etter ...
Rammeverk for fremtidsregnskapUtarbeidelsen av fremtidsregnskap vil bli gjort gjennom budsjettering og fremskriving med utgangspunkt i innsikten vi har opparbeidet oss gjennom den strategiske analysen og regnsk...
Multippel analyse (verdsettelse av selskap)Verdivurdering basert på multippel analyse tar utgangspunkt i sammenliknbare selskaper hvor verdiinformasjon er tilgjengelig.
Rammeverk for fundamental verdsettelseDet fjerde steget i utredningen er å gjennomføre den fundamentale verdsettelsen av selskapet og finne et verdiestimat per aksje.
Fastsettelse av avkastningkrav og risikotilleggAvkastningkravet skal reflektere risikoen i å investere i dette selskapet sammenlignet med andre investeringer.
Finansierings - og soliditetsanalyserDette er analyser som prøver å avdekke kundens anskaffelse og anvendelse av kapital, dens finansieringstruktur og dens evne til å tåle tap.
LikviditetsanalyseLikviditets analysens formål er å kartlegge analyseobjektets evne til å betjene sine løpende betalingsforpliktelser
RegnskapsanalyseNår det gjelder spørsmålet om hvilken fremgangsmåte man bør følge når man skal gjennomføre en regnskapsanslyse, har fremgangsmåten som er skissert under vist seg effektiv ...
Komparativ verdsettelseKomparativ verdsettelse baserer seg på sammenlignende prising av tilsvarende virksomheter eller eiendeler.
Verdivurderingsprosessen for inntjeningsbaserte metoderSelve verdivurderingsprosessen for de inntjeningsbaserte metodene blir vanligvis inndelt i fem ulike faser.
Rammeverk for forholdstallsanalyseForholdstallsanalysen knyttes opp mot analyse av risiko, lønnsomhet og vekst etter at resultatregnskapet og balansen er omgruppert
Analyse og justering av målefeilHensikten med å analysere regnskapene til selskapet og bransjen er å oppnå et best mulig bilde av underliggende økonomiske forhold.
Rammeverk for regnskapsanalyseMålet med regnskapsanalysen er å få innsikt i underliggende økonomiske forhold i selskapet.
Gordons Growth formelDen enkleste formen for predikering av fremtidig utbytte er å forutsette at utbytte vokser evig med en konstant rate.
Normalresultatmetoden (verdsettelse av selskap)Normalresultat metoden tar utgangspunkt i et antatt fremtidig normalresultat. Dette har til hensikt å reflektere forventet fremtidig kontantstrøm.
Konkurranseanalyse («5 forces»)Konkurranseanalysen er en analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurrans...
SWIMA / VRIO - analyse (ressursanalyse)En nyttig modell for å analysere ressursene er VRIO-analysen. VRIO er en forkortelse for valuable, rare, imitable and organized.
KIKK modellenEt selskap kan oppnå konkurransefortrinn gjennom ulike kombinasjoner av overlegen kostnadsstruktur, -innovasjon, -kvalitet og -kundeorientering
PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)PESTEL-analysen er en systematisk situasjonsanalyse av en virksomhets makroomgivelser, sett i en strategisk sammenheng.
DividendemodellenGrunntanken bak DDM er at kontantstrømmene til en aksje er dividendene den utbetaler og inntekten gitt ved salg.
Økonomiskprofitt model (Residual Income)RI modellen analyserer den reelle verdien av egenkapital som summen av to komponenter
Balansebaserte metoder (verdsettelse av selskap)De vanligste balansebaserte metoder for verdsettelse av selskaper er LIKVIDASJONSVERDI og SUBSTANSVERDI

Klikk på en av artikkelseriene under for å lese våre artikler som en «lærebok».
Artikkelseriene er pedagogisk og logisk bygd opp, slik at neste artikkel bygger videre på hva du lærte i den forrige artikkelen. Etter å ha lest hele artikkelserien skal du så sitte igjen med et helhetlig oversiktsbilde av emne du nettopp leste. 
Markedsføring:

Konkurransevirkemidler:

Kommunikasjon:

Salg:

Markedsforskning:

 

Ledelse:

Corporate Goverment:

Psykologi, sosiologi og antropologi:

Møte og forhandlinger:

IT og Internett:

Annet:

Systemanalytisk Verdiledelse:

Planlegging:

Økonomi:

Håndbok i Studieteknikk
Introduksjon til organisasjon og ledelse