Norges største e-læringsportal innen merkantile fag

 

Under finner du våre sist oppdaterte artikler.

Hygienefaktorenes betydningEn hygienefaktor som blir håndtert feil er ikke alt for galt om dette blir rettet opp, men om det fortsetter over lengre tid kan dette føre til en hygienekrise
Situasjonsbestemt ledelse og ledelseteoriSituasjonsbestemt ledelse er en av verdens mest anvendte teorier for ledelse. Mye av dette skyldes teoriens enkelhet. Den er lettfattelig og lett anvendelig i praktisk bruk på tea...
Mihalyi Csikszentmihalyi’s flyt-teoriNår kravene en arbeidsoppgave stiller stemmer helt overens med kompetansen til den som utfører dem, vil de i en kortere eller lengre periode oppleve en følelse av flyt
Hackman og Oldhams jobbkarakteristikamodellJobbkarakteristikamodeller er en fellesbetegnelse for teorier som baseres på at nøkkelen til ansattes motivasjon er å finne i egenskaper og forhold ved selve jobben og jobbsitua...
Jobb-berikelse og jobbutvidelseFor Herzberg var Jobb-berikelse av sentral betydning for motivasjonen. Men denne type berikelse er ikke det samme som «horisontal jobbutvidelse».
Herzbergs motivasjonsteori (to-faktorteori)De aspektene av arbeidet som skapte tilfredshet i jobben, for motiveringsfaktorer, og de aspektene som skapte utilfredshet, for hygiene-faktorer.
Kunden og kundeanalyseKunden er den viktigste personen i enhver forutsetningsanslyse. Vi kommer i denne artikkelen inn på hva det er viktig å få med seg i forutsetninganalysen.
MarkedsystemMarkedsystemet er det som omgir enhver bedrift og som har interesse av å påvirke den eksistens, vekst og kurs i fremtiden. Markedsystemet består av tre mindre delsystemer: Micro...
VerdiskapningprosessenVerdiskapningprosessen er en betegnelse vi bruker for å beskrive prosessen som skaper virksomhetens verditilbud. Det vil si virksomhetens produkter og tjenester.
Distributører og andre mellomleddEn distributør er et mellomledd som tar inn varer som videreselges til et sisteledd (detaljistledd) i en distribusjonskjede
LeverandørerLeverandør er et selskap som leverer en vare eller tjeneste til virksomheten. Et selskap som leverer input til en verdiskapningprosess.
Den digitale verdikjeden (det digitale rom)Den digitale verdikjeden er en angivelse av hvilke aktører og verdielementer som inngår i den digitale verden, eller det digitale rom eller digitale markedsystem, som også bruke...
Økonomi og regnskapsanalyserHvilke økonomisk sider er det viktig å skaffe seg en oversikt over i en analyse av de interne arbeidsbetingelsene til en virksomhet?
Organisasjonen og organisasjonsanalyseHvilke forhold i organisasjonen er det viktig å kartlegge og ta hensyn til når man skal analysere virksomhetens interne arbeidsbetingelser?
Markedsføringen av virksomheten og verditilbudet Hvordan kartlegge markedsføringen av virksomhetens og verditilbudet
Markedet og markedsanalyseI denne artikkelen tar vi for oss hvilke marked betraktninger som det er viktig å avdekke i forutsetninganalysen.
Konkurrentene og KonkurrentanalyseHvilke forhold ved konkurrentene er det viktig å kartlegge i en analyse av virksomhetens eksterne arbeidsbetingelser, og hvorfor er det viktig å inkludere disse forhold...
Produkt og produktanalyseHvilke sider av produktbegrepet er det viktig å kartlegge i en situasjonsanalyse av virksomhetens interne arbeidsbetingelser?
MakrosystemetOmkring mikro- og offentlighetssystemet er det en rekke ikke kontrollerbare faktorer. Disse inngår i det vi kaller for makrosystemet.
OffentlighetssystemetMikrosystemet omgis av offentlighetssystemet, og omfatter alle grupper som har interesse i og/eller påvirker bedriften eller andre enheter i mikrosystemet.
MikrosystemetMikrosystemet er selve kjernen i markedssystemet og omfatter organisasjonen, leverandørene, kundene, konkurrentene og mellomleddet.
Teknologiske faktorerDen teknologiske utviklingen er en av de viktigste faktorene i makrosystemet, Nå som utviklingen går fortere gjelder det å oppdatere seg om disse forholdene stadig oftere.
Økonomiske faktorerNasjonale og internasjonale konjunktursvingninger er viktige faktorer som enhver beslutningstaker må ha en formening om hvordan kommer til å utvikle seg
Kulturelle faktorerViktig fordi de i stor grad bestemmer holdningene, verdiene og normene de ansatte, samarbeidspartnere og kunder legger til grunn for sin atferd og sine beslutninger
Demografiske faktorerBefolkningens demografiske sammensetning har stor betydning for hvilke varer og tjenester som etterspørres, og hvilken kjøpprosesser som følges

Håndbok i Studieteknikk
Introduksjon til organisasjon og ledelse